Vítame Vás v škole Sofiania

Pokyny k štúdiu
2
 • Do školy sa môžete prihlásiť kedykoľvek
 • Dĺžka štúdia je časovo neobmedzená, t.j. je viazaná iba na splnenie podmienok, čo sa týka počtu absolvovaných hodín
 • Štúdium je vekovo neobmedzené už od 4 rokov
 • Absolvovať školu je však možné až po dovŕšení 21 rokov veku, keď nastupuje hlbšie sebauvedomovanie
 • Môžete si vybrať maximálne dva odbory paralelne t.j. 2x II.stupeň, alebo 2x III.stupeň, alebo 1x I.stupeň a 1x II.stupeň
 • Životopis bude uverejnený pod Vašim menom študujúcich, preto si dajte na jeho tvorbe záležať
 • Snažte sa ho vytvoriť umelecky a kreatívne, nemusíte sa viazať na strohé životopisy, ktoré sa väčšinou píšu pri žiadosti o zamestnanie, či oficiálne štúdium
4
5
 • Pokúste sa byť pri tvorbe úprimný a zdeľte i svoje názory, svoj vzťah k umeniu
 • Oceníme i Váš prístup, ktorý prináša riešenia k znovunávratu morálnych, hlbokých a estetických hodnôt do umenia
 • Absolventský diplom je povinný iba pre záujemcov o III.stupeň štúdia
 • Môže ním byť napr.:
 • absolvovanie II.stupňa Sofianie v danom odbore
 • absolvovanie konzervatória, strednej umeleckej školy alebo vysokej školy doma i v zahraničí
VIT ROSA (1)
6
 • Každý mesiac, väčšinou niektorú sobotu sa koná umelecká slávnosť venovaná vopred stanovenej téme
 • Umelecká slávnosť sa pripravuje na Ateliéroch krásneho umenia a individuálnou, či skupinovou prípravou i mimo Ateliéru
 • Miestom konania je Dom u Bielej ruže
 • Pri počte nad 12 účinkujúcich si pripravuje každý max.2 vstupy, nad 20 účinkujúcich max.1 vstup
 • Na umeleckých slávnostiach sa aktívne prezentujú poslucháči II. a III. stupňa a poslucháči I.stupňa sú divákmi
 • Ateliér krásneho umenia sa koná každý mesiac väčšinou v rozsahu 7 dní
 • Ateliéru sa zúčastňujú iba študenti II. a III.stupňa a prizvaní umelci
 • Poslucháči sa môžu zúčastniť ktorýchkoľvek dní
 • Náplňou Ateliérov je spoločná alebo individuálna tvorba k nasledujúcim témam umeleckých slávností
 • Každý deň večer spoločné čítanie z filozofických a umeleckých diel k zvoleným témam. Možná účasť až nad 18 rokov
 • Každý deň ráno začína workshopom, ktorý pripravuje niektorý z poslucháčov III.stupňa pre ostatných poslucháčov
 • Študenti od 4 do 18 rokov veku sa nezúčastňujú večerného čítania alebo prednášok
 • deň je zarátaný ako celý iba vtedy, keď je poslucháč prítomný na workshopem spoločnej tvorbe a večernom čítaní /inak sa ráta ako 0,5 dňa/
VIT ROSA
7
 • Workshopy väčšinou v rozsahu vyučovacej hodiny realizujú poslucháči III.stupňa
 • pre poslucháčov II. stupňa a ostatných poslucháčov III. stupňa na Ateliéroch krásneho umenia
 • Pre všetkých poslucháčov t.j. i I.stupňa po skončení umeleckej slávnosti večer /väčšinou sobota/ alebo na druhý deň /väčšinou nedeľa/
 • Výnimočne môže workshop realizovať vzácna osobnosť z oblasti umenia alebo filozofie, ktorá bude pozvaná ako hosť
 • Individuálne hodiny pre poslucháčov I.stupňa sú realizované momentálnymi prihlásenými študentami III. stupňa
 • Poslucháči II.stupňa si môžu vyberať svojich učiteľov /nemusí byť iba jeden/. Môžu si vyberať a dohodnúť napr. i recipročne vyučovacie hodiny u poslucháčov III.stupňa alebo si vybrať akéhokoľvek učiteľa /učiteľov/ doma alebo v zahraničí
 • Pokiaľ si žiak II.stupňa nevyberie zo študentov III. stupňa nikoho za učiteľa, alebo nebude v jeho odbore na štúdiu taký prihlásený, môže mu byť garantom odporučený lektor mimo školy, alebo si sám aktívne môže takého hľadať
 • Každý učiteľ má právo učiť toho, koho sám chce a v počte hodín akom sám chce
 • Každý žiak má právo navštíviť ľubovoľný počet hodín u zvoleného učiteľa /pokiaľ bude učiteľ súhlasiť podľa bodu vyššie/
 • Každý študent III. stupňa si sám aktívne hľadá svojho konzultanta
 • Odmena za individuálne hodiny sa realizuje podľa individuálnej dohody - napr.recipročne, alebo naturáliami, alebo inou pomocou, alebo i finančne atď.
 • Do individuálnych hodín sa môžu započítať i skupinové hodiny napr. na nejakých kurzoch atď. Vtedy sa však počíta jedna hodina ako 0,5 hodiny
8
9
 • Poslucháč vypracováva prácu samostatne v rozsahu určenom podľa stupňa štúdia
 • Na obhajobe je prítomný garant štúdia a jeden žiakom zvolený učiteľ v danom odbore
 • Obhajoba je verejná
 • Záverečná práca ako i všetky digitálne záznamy udalostí a prác vzniknuté počas štúdia sa stávajú súčasťou materiálov Exkluzívneho klubu Vit rosa
 • Záverečná prezentácia v rozsahu stanovenom stupňom štúdia je verejná
 • na záverečnej absolventskej prezentácii sa zúčastňuje garant alebo jeho zástupca a žiakom vybraný učiteľ z daného umeleckého odboru
 • Miera schopností nie je hodnotená, je závislá na zodpovednosti poslucháča voči sebe samému a na tom, do akej miery sa mu podarí dosiahnuť cieľ vytýčený ním samým
 • V prípade záujmu zo strany členov umeleckého telesa  Mystica aeterna a zo strany absolventa III.stupňa sa môže stať  absolvent jej členom
10