Sofiania

Vyššia škola spirituálneho umenia

Vôňa ruží a šum motýlích krídiel

Hľadanie esencie vzťahu, ktorý vzniká pri spolupráci dvoch umelcov, napr. pri vzájomnej súhre dvoch hudobných nástrojov v rámci interpretácie hudobného diela, je mojou celoživotnou túžbou. Je to krehký a vzácny pocit, ktorý sa ťažko hľadá, lebo je to len jemná vôňa, či jemný šum v duši, nadchnutie spoločne vytvorenou krásou. Tejto ničím nenahraditeľnej esencie, ktorá sa ako láskavý a srdce napĺňajúci pocit obohatený vzájomnou úctou zúčastnených a pre sluch znejúcim dielom, alebo pre oko vznikajúcou farbou, alebo pri hnietení masy vznikajúcim tvarom, je vo svete čím ďalej, tým menej. Medzi nami umelcami je čím ďalej väčšia bariéra spôsobená tzv. umelým systémom spoločnosti, technikou a masmédiami a darwinovským bojom „kto z koho“. Nakoniec je umelec nútený iba k tomu, aby prerážal hrubosťou a šokujúcim vonkajším imidžom bez skutočného vnútorného obsahu a citu. Vediac však o tom, že možno vonkajškové uznanie nie je tak z hľadiska ducha dôležité, ale skôr úprimná tvorba i keby stála ako osamotená voňavá ruža na lúke a nik by sa na ňu ani nepozrel, nie to ju ešte ovoňal. Alebo i keby bola iba ševelením motýlích krídel, i tak by bola pre zem hodnotnejšia, tak ako je dokázané, že i jedno ich mávnutie ovplyvňuje celú zem. Všetko ostáva zachované, zvlášť to hodnotné v kronike ľudstva a pamäť ľudstva sa postupne má prerodiť na takú pamäť, v ktorej bude stačiť vnútorne sa preniesť do minulosti t.j. do tejto kroniky a objektívne to vidieť a zažiť. A teda spoluprežiť i tú ružu, ktorá bola kedysi na tej lúke osamotená. Pamäť dnešného človeka už zďaleka nie je tým, čím bola v minulosti, keď si bol človek schopný zapamätať dlhosiahle texty a tak sa prenášali z generácie na generáciu. Táto pamäť vyhasína, i keď klasické školy sa ju snažia vermomocne násilím udržať v človeku.

Preto je skôr dôležitá vlastná zodpovednosť za talent, ktorý mi bol darovaný a i zodpovednosť, čo z neho tvorím a vysielam do sveta. A či ho som schopný niesť ďalej k tomu sociálnemu, či som schopný túto esenciu vôní ruží a šumu motýlích krídiel spoluzažiť s niekým iným a teda spolutvoriť. To je ťažké, ale o to blaženejšie. Vyžaduje trpezlivosť voči umeleckej tvorbe, umeleckej interpretácii, rešpekt, úsilie, hľadanie, opakované prežívanie a tak jeho prehĺbenie, stretnutie a nájdenie si času pre umenie samotné a nie pre iné výhody.

Možnosť zísť sa a uchopovať niečo spoločne umelecky a hľadať túto esenciu v nových sociálnych na umení založených vzťahoch, by som chcela zrodiť touto školou, ktorú ako možnosť ponúkam. Cez ňu verím, že bude možné znovuhľadať ten čistý prameň, ktorý je skutočnou potravou pre dušu, ktorú naša upadnutá spoločnosť tak veľmi potrebuje. - i keby zatiaľ ostala iba ako myšlienka, alebo i s nie veľa ľuďmi ako homeopatický liek. Verím, že neostane iba pri myšlienke a že sa pripojíte a začnete spoločne spolutvoriť. A tak vznikne možno raz komunita a neskôr hnutie ľudí, ktorí svojou silou prinesú niečo nové, zušľachťujúce do sveta a vrátia tak veľmi potrebnú hlbokú úctu posvätnej Bytosti umenia.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Umelecké oblasti

Goetheanistická architektúra

Prvou stavbou tohoto druhu je tzv. Goetheanum Rudolfa Steinera. Takto vytvorený goetheanistický stavebný sloh  sa od tej doby stále uplatňuje.  Anthroposofickí architekti prevzali tento prístup k staviteľstvu a rozvíjajú ho ďalej, každý individuálnym spôsobom. Tento štýl poskytuje značnú voľnosť a je schopný rozvoja mnohými smermi.

Krajinná architektúra

Starostlivosť o prírodu, terénne úpravy pre realizáciu biodynamického poľnohospodárstva, ktoré sa snaží aktívne pracovať s liečivými prírodnými silami, uznávajúcimi materiály a hodnoty nielen fyzické, ale i spirituálne.

Goetheanistická plastika

Premieňajúce a metamorfujúce sa plastické motívy, vychádzajúce z utvárania prúdiacich životných síl odohrávajúcich sa v človeku. Ich použitie v tvorbe sochárskeho umenia, ktoré rešpektuje duchovný svet a jeho pôsobenie na človeka.

Goetheanistická maľba

Väčšinou používaná lazúrovacia technika maľby do mokrého podkladu využíva plynulý svetelný kontrast a prechod. V kresbe a maľbe sa pracuje s plochami a farbami, nie s ostrými kontúrami. Objekty nie sú osvecované zvonka, ale vyžarujú vlastné vnútorné svetlo.

Goetheanistická úžitková tvorba

Každý predmet, aj keď je dennej potreby potrebuje svoju krásu a individualitu. Úžitkové umenie inšpirujúce sa a vychádzajúce   z vnútornej stavby rastlín. Využívajú sa prírodné a prirodzené materiály.

Hudobná kompozícia

Kompozičná tvorba  vychádza  a nadväzuje na hudbu inšpirovanú najmä európskou kresťanskou kultúrou počínajúc Bachovou hudobnou sústavou cez komplexnú tvorbu Richarda Wagnera až po éterickú hudbu Antona Brucknera. Uplatňuje však slobodnejšie viazanie tónov a hudobnú originalitu, hľadajúc tak nové inšpirácie v antroposoficky orientovanej duchovnej vede a v jej impulzoch.

Hra na hudobnom nástroji

Hra na ktoromkoľvek hudobnom nástroji klasického orchestra alebo historickom dobovom nástroji, ktorý využíva tónovú sústavu hudby. Snaha majstrovsky ovládať daný nástroj uvedomujúc si, že jeho predobraz je daný človeku z duchovného sveta a umožňuje mu skrz jeho zvuk priblížiť sa k hudbe vyšších hierarchií.

Klasický spev

Škola odhalenia hlasu, ktorá predpokladá ideálny hlas, ktorý je darovaný každému človeku do vienka. On ho potrebuje len nájsť odhaliť a uvoľniť mu priestor. Nadväzuje na chrámový ušľachtilý spev a belcantovú taliansku techniku.

Mysterijné divadlo

Kedysi malo divadelné predvedenie za cieľ človeka pozdvihnúť ku katarzii a očisteniu. Takýmito boli napr.eleusínske mystériá. Ale i mnohé významné diela neskoršieho kresťanského obdobia sú nádhernými príkladmi morálky a umeleckého prebudenia človeka k jeho vyššiemu "Ja". Herectvo by sa malo opäť vrátiť k snahe prinavrátiť človeku jeho ľudskú dôstojnosť.

Pohybové umenie Eurytmia

Najmladšie a neznáme umenie eurytmia sa snaží o krásny ušľachtilý pohyb, ktorý je schopný uchopovať najkrajšie slovesné a hudobné diela rešpektujúc ich gramatickú a hudobnú stavbu, ale zároveň umožňujúc tvorivú umeleckú slobodu.

Slovesná tvorba

Poézia a slovesné umenie potrebuje opäť nadobudnúť liečivý rytmus, hlboké  a zasvätené poznanie a inšpirácie z navrátenia sa k duchovnému svetu.

Umenie tvorivej reči

Človek dneška a hlavne mladý človek potrebuje počuť dôstojnú a zreteľnú reč, ktorá je naplnené vnútorným obsahom, vážnosťou a úctou k všetkému, čo oslovuje. Návrat k väčšimu pátosu a melodickosti reči a jej zreteľnej výslovnosti vo forme tzv. Schprachgestaltungu - tzv. Umenia tvorivej reči

Idea

idea školy (1)
mottá

Umenie vychádzajúce z postulátu,

že človek je z dvoch tretín

duševno-duchovná bytosť

a iba z jednej tretiny fyzická.

idea školy (3)

Umenie vidiace svoj najväčší základ

a oporu v bytosti Krista

a v snahe čo najviac poznať jeho vykupiteľské dielo

pre každého človeka na Zemi,

uvedomujúc si, že bez neho

by nebolo individuálneho ľudského umeleckého snaženia a geniality,

čo sa odráža v umení  všetkých predkresťanských kultúr vnímajúcich Krista približujúceho sa k Zemi,

a umení priamo ovplyvnenom kresťanstvom - potrdzujúcom v  inšpirácii Kristom svoju hlbokú

a pozdvihujúcu umeleckú hodnotu.

mottá (7)
idea školy (10)
mottá (10)

Umenie, ktoré prebúdza v človeku vrelý záujem o duchovný základ sveta a skrz inšpiráciu spirituálneho kozmu vnáša do pozemského sveta jeho pravý obraz, ktorý oživuje a presvetľuje súčasný i budúci svet.

Tak sa snaží cez svoje vyjadrovacie prostriedky zjaviť posvätné a nadprirodzené pozdvihujúc tak okolie k pozitívnej a liečivej premene.

idea školy

Umenie, vychádzajúce z poznania, že dnešná doba vyžaduje tzv.nadkonfesijné kresťanstvo, ktoré prijíma a uznáva všetky hlboké ezoterné i exoterné prúdy kresťanstva. A zároveň chápe, že všetky ostatné predkresťanské náboženstvá   a zasväcovacie školy, boli predstupňami pripravujúcimi príchod kresťanstva. Prijíma a chápe ich hĺbku, význam a hľadá v nich tiež inšpiráciu snažiac sa ich  prežhaviť a presvetliť kresťanským impulzom v zmysle troch nových cností Nového zákona - viery, nádeje a lásky.

mottá (3)
idea školy (5)
mottá (6)

Umenie, ktoré vyžaduje vziať vlastnú zodpovednosť za svoj umelecký vývoj,

vlastnú sebavýchovu a disciplínu k umeleckej tvorbe

a poctivej interpretácii umeleckých diel

a ich uchopenie s hĺbkou a úctou.

Je na študujúcom umelcovi,

akú métu si vytýči a dosiahne.

Cieľom by malo byť neúnavné hľadanie tvorivých nuansov a subtílnych hodnôt, bránenie sa povrchnosti a polovičatosti, sebaobeta

a nepresadzovanie svojho ega,

ale naopak chápanie seba ako prostredníka

medzi duchovným svetom a týmto svetom prostredníctvom vlastnej umeleckej činnosti.

idea školy (4)

 • vekovo neobmedzená
 • časovo neobmedzená dĺžka štúdia
 • možnosť vybrať si vlastného učiteľa
 • možnosť vybrať si vlastného žiaka
 • nezávislá od finančných prostriedkov
 • nezávislá od akejkoľvek inštitúcie
 • nezávislá  od počtu účastníkov a počtu príp.obecenstva
mottá
idea školy (8)
mottá (2)

Umenie, ktoré vychádza prísne z postulátov klasického v prvom rade európskeho umenia, rozvíjajúceho sa najmä vznikom kresťanstva. Umenie uznávajúce krásu a rozvíjajúce krásu, ale zároveň nevyhýbajúce, ale poukazujúce na a charakterizujúce to extrémne a negatívne, stávajúc sa tak nadčasovým umením.

idea školy (6)

Umenie, ktoré je tvorené s láskou v snahe prejaviť v ňom jemný a subtílny cit. Tzv.tvorba srdcom.

mottá
idea školy (7)
mottá (1)

Umenie, ktoré sa snaží o úctu a pokoru ako prvú a zároveň najťažšiu z cností, ktorá je predpokladom pre všetko poznanie vyššieho a priblíženie sa k hlbšiemu.

idea školy (2)

Umenie, ktoré rešpektuje individualitu umelca

a nesnaží sa počas štúdia tzv."klonovať" rovnakých

umelcov s rovnakými schopnosťami a prejavmi,

lebo si uvedomuje,

že len medzi dvomi skutočnými individualitami

môže vzniknúť ten pravý sociálny vzťah.

mottá (1)
idea školy
mottá

Umenie snažiace sa o celistvosť

a vzájomné prelínanie umeleckých oblastí,

kde sa umelci vo vzájomnom stretnutí

a spolutvorbe môžu vzájomne inšpirovať

a tak vnášať do svojho umenia prvky ostatných umení.

Pritom však zachovávať hĺbku

a entelechiu t.j. bytostnú podstatu svojho umenia.

obrazovka (5)

Prihláška

Podmienkou prijatia je vyplnenie a zaslanie prihlášky  v digitálnej podobe spolu s Vašou fotografiou, ktorá bude umiestnená oficiálne na stránke študujúcich.

Členstvo

Podmienkou prijatia je členstvo v exkluzívnom klube Vit rosa

 

 

Miesto štúdia

Sídlo školy ako i priebeh štúdia sa väčšinou odohráva v Dome u Bielej ruže neďaleko Novej Bane a Žarnovice

Ateliér krásneho umenia

Počas tohoto štúdia je potrebné absolvovať   a spolutvoriť s ostatnými umelcami 20 Ateliérov krásneho umenia.

Workshopy

Realizovanie 5 workshopov pre ostatných účastníkov.

Umelecká slávnosť

Vlastná prezentácia na 20 umeleckých slávnostiach

Individuálne hodiny

Odporúča sa 100 skupinových alebo 50 individuálnych hodín / príp. v kombinácii, pričom skupinová sa považuje ako 0,5/ u učiteľa, alebo viacerých učiteľov, ktorého/ktorých si študent sám vyberá.

Záverečná práca

Záverečná práca v rozsahu cca.50 strán na vlastnú volenú tému.

Záverečná prezentácia

Záverečná samostatná prezentácia spočíva v obhajobe svojej práce a umeleckej prezentácii nadobudnutých umeleckých schopností.

Stupne štúdia

pri väčšom počte účastníkov budú mať skupiny i vlastné stretnutia

Zorničky

Deti do 14 rokov

Kvetnice

Mládež od 14-21

Striebornice

Pre mladých ľudí od 21 do 35 rokov veku

Zlatnice

Pre dospelých od 35 do 55 rokov

Večernice

Pre ľudí v zrelom veku nad 55 rokov

Vítame Vás v škole Sofiania

Pokyny k štúdiu
2
 • Do školy sa môžete prihlásiť kedykoľvek
 • Dĺžka štúdia je časovo neobmedzená, t.j. je viazaná iba na splnenie podmienok, čo sa týka počtu absolvovaných hodín
 • Štúdium je vekovo neobmedzené už od 4 rokov
 • Absolvovať školu je však možné až po dovŕšení 21 rokov veku, keď nastupuje hlbšie sebauvedomovanie
 • Môžete si vybrať maximálne dva odbory paralelne t.j. 2x II.stupeň, alebo 2x III.stupeň, alebo 1x I.stupeň a 1x II.stupeň
 • Životopis bude uverejnený pod Vašim menom študujúcich, preto si dajte na jeho tvorbe záležať
 • Snažte sa ho vytvoriť umelecky a kreatívne, nemusíte sa viazať na strohé životopisy, ktoré sa väčšinou píšu pri žiadosti o zamestnanie, či oficiálne štúdium
4
5
 • Pokúste sa byť pri tvorbe úprimný a zdeľte i svoje názory, svoj vzťah k umeniu
 • Oceníme i Váš prístup, ktorý prináša riešenia k znovunávratu morálnych, hlbokých a estetických hodnôt do umenia
 • Absolventský diplom je povinný iba pre záujemcov o III.stupeň štúdia
 • Môže ním byť napr.:
 • absolvovanie II.stupňa Sofianie v danom odbore
 • absolvovanie konzervatória, strednej umeleckej školy alebo vysokej školy doma i v zahraničí
VIT ROSA (1)
6
 • Každý mesiac, väčšinou niektorú sobotu sa koná umelecká slávnosť venovaná vopred stanovenej téme
 • Umelecká slávnosť sa pripravuje na Ateliéroch krásneho umenia a individuálnou, či skupinovou prípravou i mimo Ateliéru
 • Miestom konania je Dom u Bielej ruže
 • Pri počte nad 12 účinkujúcich si pripravuje každý max.2 vstupy, nad 20 účinkujúcich max.1 vstup
 • Na umeleckých slávnostiach sa aktívne prezentujú poslucháči II. a III. stupňa a poslucháči I.stupňa sú divákmi
 • Ateliér krásneho umenia sa koná každý mesiac väčšinou v rozsahu 7 dní
 • Ateliéru sa zúčastňujú iba študenti II. a III.stupňa a prizvaní umelci
 • Poslucháči sa môžu zúčastniť ktorýchkoľvek dní
 • Náplňou Ateliérov je spoločná alebo individuálna tvorba k nasledujúcim témam umeleckých slávností
 • Každý deň večer spoločné čítanie z filozofických a umeleckých diel k zvoleným témam. Možná účasť až nad 18 rokov
 • Každý deň ráno začína workshopom, ktorý pripravuje niektorý z poslucháčov III.stupňa pre ostatných poslucháčov
 • Študenti od 4 do 18 rokov veku sa nezúčastňujú večerného čítania alebo prednášok
 • deň je zarátaný ako celý iba vtedy, keď je poslucháč prítomný na workshopem spoločnej tvorbe a večernom čítaní /inak sa ráta ako 0,5 dňa/
VIT ROSA
7
 • Workshopy väčšinou v rozsahu vyučovacej hodiny realizujú poslucháči III.stupňa
 • pre poslucháčov II. stupňa a ostatných poslucháčov III. stupňa na Ateliéroch krásneho umenia
 • Pre všetkých poslucháčov t.j. i I.stupňa po skončení umeleckej slávnosti večer /väčšinou sobota/ alebo na druhý deň /väčšinou nedeľa/
 • Výnimočne môže workshop realizovať vzácna osobnosť z oblasti umenia alebo filozofie, ktorá bude pozvaná ako hosť
 • Individuálne hodiny pre poslucháčov I.stupňa sú realizované momentálnymi prihlásenými študentami III. stupňa
 • Poslucháči II.stupňa si môžu vyberať svojich učiteľov /nemusí byť iba jeden/. Môžu si vyberať a dohodnúť napr. i recipročne vyučovacie hodiny u poslucháčov III.stupňa alebo si vybrať akéhokoľvek učiteľa /učiteľov/ doma alebo v zahraničí
 • Pokiaľ si žiak II.stupňa nevyberie zo študentov III. stupňa nikoho za učiteľa, alebo nebude v jeho odbore na štúdiu taký prihlásený, môže mu byť garantom odporučený lektor mimo školy, alebo si sám aktívne môže takého hľadať
 • Každý učiteľ má právo učiť toho, koho sám chce a v počte hodín akom sám chce
 • Každý žiak má právo navštíviť ľubovoľný počet hodín u zvoleného učiteľa /pokiaľ bude učiteľ súhlasiť podľa bodu vyššie/
 • Každý študent III. stupňa si sám aktívne hľadá svojho konzultanta
 • Odmena za individuálne hodiny sa realizuje podľa individuálnej dohody - napr.recipročne, alebo naturáliami, alebo inou pomocou, alebo i finančne atď.
 • Do individuálnych hodín sa môžu započítať i skupinové hodiny napr. na nejakých kurzoch atď. Vtedy sa však počíta jedna hodina ako 0,5 hodiny
8
9
 • Poslucháč vypracováva prácu samostatne v rozsahu určenom podľa stupňa štúdia
 • Na obhajobe je prítomný garant štúdia a jeden žiakom zvolený učiteľ v danom odbore
 • Obhajoba je verejná
 • Záverečná práca ako i všetky digitálne záznamy udalostí a prác vzniknuté počas štúdia sa stávajú súčasťou materiálov Exkluzívneho klubu Vit rosa
 • Záverečná prezentácia v rozsahu stanovenom stupňom štúdia je verejná
 • na záverečnej absolventskej prezentácii sa zúčastňuje garant alebo jeho zástupca a žiakom vybraný učiteľ z daného umeleckého odboru
 • Miera schopností nie je hodnotená, je závislá na zodpovednosti poslucháča voči sebe samému a na tom, do akej miery sa mu podarí dosiahnuť cieľ vytýčený ním samým
 • V prípade záujmu zo strany členov umeleckého telesa  Mystica aeterna a zo strany absolventa III.stupňa sa môže stať  absolvent jej členom
10

Garant štúdia

Perla Perpetua Voberová

Úlohy garanta

 • organizácia štúdia
 • účasť na Umeleckých slávnostiach a Ateliéroch krásneho umenia
 • účasť na absolventských prezentáciách
 • môže určiť za seba náhradníka