Sofiania

Vyššia škola spirituálneho umenia

Vôňa ruží a šum motýlích krídiel

Hľadanie esencie vzťahu, ktorý vzniká pri spolupráci dvoch umelcov, napr. pri vzájomnej súhre dvoch hudobných nástrojov v rámci interpretácie hudobného diela, je mojou celoživotnou túžbou. Je to krehký a vzácny pocit, ktorý sa ťažko hľadá, lebo je to len jemná vôňa, či jemný šum v duši, nadchnutie spoločne vytvorenou krásou. Tejto ničím nenahraditeľnej esencie, ktorá sa ako láskavý a srdce napĺňajúci pocit obohatený vzájomnou úctou zúčastnených a pre sluch znejúcim dielom, alebo pre oko vznikajúcou farbou, alebo pri hnietení masy vznikajúcim tvarom, je vo svete čím ďalej, tým menej.

Medzi nami umelcami je čím ďalej väčšia bariéra spôsobená tzv. umelým systémom spoločnosti, technikou a masmédiami a darwinovským bojom „kto z koho“. Nakoniec je umelec nútený iba k tomu, aby prerážal hrubosťou a šokujúcim vonkajším imidžom bez skutočného vnútorného obsahu a citu.

Vediac však o tom, že možno vonkajškové uznanie nie je tak z hľadiska ducha dôležité, ale skôr úprimná tvorba i keby stála ako osamotená voňavá ruža na lúke a nik by sa na ňu ani nepozrel, nie to ju ešte ovoňal. Alebo i keby bola iba ševelením motýlích krídel, i tak by bola pre zem hodnotnejšia, tak ako je dokázané, že i jedno ich mávnutie ovplyvňuje celú zem. Všetko ostáva zachované, zvlášť to hodnotné v kronike ľudstva a pamäť ľudstva sa postupne má prerodiť na takú pamäť, v ktorej bude stačiť vnútorne sa preniesť do minulosti t.j. do tejto kroniky a objektívne to vidieť a zažiť. A teda spoluprežiť i tú ružu, ktorá bola kedysi na tej lúke osamotená. Pamäť dnešného človeka už zďaleka nie je tým, čím bola v minulosti, keď si bol človek schopný zapamätať dlhosiahle texty a tak sa prenášali z generácie na generáciu. Táto pamäť vyhasína, i keď klasické školy sa ju snažia vermomocne násilím udržať v človeku.

Preto je skôr dôležitá vlastná zodpovednosť za talent, ktorý mi bol darovaný a i zodpovednosť, čo z neho tvorím a vysielam do sveta. A či ho som schopný niesť ďalej k tomu sociálnemu, či som schopný túto esenciu vôní ruží a šumu motýlích krídiel spoluzažiť s niekým iným a teda spolutvoriť. To je ťažké, ale o to blaženejšie. Vyžaduje trpezlivosť voči umeleckej tvorbe, umeleckej interpretácii, rešpekt, úsilie, hľadanie, opakované prežívanie a tak jeho prehĺbenie, stretnutie a nájdenie si času pre umenie samotné a nie pre iné výhody.

Možnosť zísť sa a uchopovať niečo spoločne umelecky a hľadať túto esenciu v nových sociálnych na umení založených vzťahoch, by som chcela zrodiť touto školou, ktorú ako možnosť ponúkam. Cez ňu verím, že bude možné znovuhľadať ten čistý prameň, ktorý je skutočnou potravou pre dušu, ktorú naša upadnutá spoločnosť tak veľmi potrebuje. - i keby zatiaľ ostala iba ako myšlienka, alebo i s nie veľa ľuďmi ako homeopatický liek. Verím, že neostane iba pri myšlienke a že sa pripojíte a začnete spoločne spolutvoriť. A tak vznikne možno raz komunita a neskôr hnutie ľudí, ktorí svojou silou prinesú niečo nové, zušľachťujúce do sveta a vrátia tak veľmi potrebnú hlbokú úctu posvätnej Bytosti Umenia.

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Umelecké oblasti

Goetheanistická architektúra

Prvou stavbou tohoto druhu je tzv. Goetheanum Rudolfa Steinera. Takto vytvorený goetheanistický stavebný sloh  sa od tej doby stále uplatňuje.  Anthroposofickí architekti prevzali tento prístup k staviteľstvu a rozvíjajú ho ďalej, každý individuálnym spôsobom. Tento štýl poskytuje značnú voľnosť a je schopný rozvoja mnohými smermi.

Krajinná architektúra

Starostlivosť o prírodu, terénne úpravy pre realizáciu biodynamického poľnohospodárstva, ktoré sa snaží aktívne pracovať s liečivými prírodnými silami, uznávajúcimi materiály a hodnoty nielen fyzické, ale i spirituálne.

 

 

Goetheanistická plastika

Premieňajúce a metamorfujúce sa plastické motívy, vychádzajúce z utvárania prúdiacich životných síl odohrávajúcich sa v človeku. Ich použitie v tvorbe sochárskeho umenia, ktoré rešpektuje duchovný svet a jeho pôsobenie na človeka.

 

 

Goetheanistická maľba

Väčšinou používaná lazúrovacia technika maľby do mokrého podkladu využíva plynulý svetelný kontrast a prechod. V kresbe a maľbe sa pracuje s plochami a farbami, nie s ostrými kontúrami. Objekty nie sú osvecované zvonka, ale vyžarujú vlastné vnútorné svetlo.

 

 

Goetheanistická úžitková tvorba

Každý predmet, aj keď je dennej potreby potrebuje svoju krásu a individualitu. Úžitkové umenie inšpirujúce sa a vychádzajúce   z vnútornej stavby rastlín. Využívajú sa prírodné a prirodzené materiály.

 

 

 

Hudobná kompozícia

Kompozičná tvorba  vychádza  a nadväzuje na hudbu inšpirovanú najmä európskou kresťanskou kultúrou počínajúc Bachovou hudobnou sústavou cez komplexnú tvorbu Richarda Wagnera až po éterickú hudbu Antona Brucknera. Uplatňuje však slobodnejšie viazanie tónov a hudobnú originalitu, hľadajúc tak nové inšpirácie v antroposoficky orientovanej duchovnej vede a v jej impulzoch.

 

Hra na hudobnom nástroji

Hra na ktoromkoľvek hudobnom nástroji klasického orchestra alebo historickom dobovom nástroji, ktorý využíva tónovú sústavu hudby. Snaha majstrovsky ovládať daný nástroj uvedomujúc si, že jeho predobraz je daný človeku z duchovného sveta a umožňuje mu skrz jeho zvuk priblížiť sa k hudbe vyšších hierarchií.

 

Klasický spev

Škola odhalenia hlasu, ktorá predpokladá ideálny hlas, ktorý je darovaný každému človeku do vienka. On ho potrebuje len nájsť odhaliť a uvoľniť mu priestor. Nadväzuje na chrámový ušľachtilý spev a belcantovú taliansku techniku.

 

 

 

Mysterijné divadlo

Kedysi malo divadelné predvedenie za cieľ človeka pozdvihnúť ku katarzii a očisteniu. Takýmito boli napr.eleusínske mystériá. Ale i mnohé významné diela neskoršieho kresťanského obdobia sú nádhernými príkladmi morálky a umeleckého prebudenia človeka k jeho vyššiemu "Ja". Herectvo by sa malo opäť vrátiť k snahe prinavrátiť človeku jeho ľudskú dôstojnosť.

 

Pohybové umenie Eurytmia

Najmladšie a neznáme umenie eurytmia sa snaží o krásny ušľachtilý pohyb, ktorý je schopný uchopovať najkrajšie slovesné a hudobné diela rešpektujúc ich gramatickú a hudobnú stavbu, ale zároveň umožňujúc tvorivú umeleckú slobodu.

 

 

Slovesná tvorba

Poézia a slovesné umenie potrebuje opäť nadobudnúť liečivý rytmus, hlboké  a zasvätené poznanie a inšpirácie z navrátenia sa k duchovnému svetu.

 

 

 

 

Umenie tvorivej reči

Človek dneška a hlavne mladý človek potrebuje počuť dôstojnú a zreteľnú reč, ktorá je naplnené vnútorným obsahom, vážnosťou a úctou k všetkému, čo oslovuje. Návrat k väčšimu pátosu a melodickosti reči a jej zreteľnej výslovnosti vo forme tzv. Schprachgestaltungu - tzv. Umenia tvorivej reči

 

Idea

idea školy (1)
mottá

Umenie vychádzajúce z postulátu,

že človek je z dvoch tretín

duševno-duchovná bytosť

a iba z jednej tretiny fyzická.

idea školy (3)

Umenie vidiace svoj najväčší základ

a oporu v bytosti Krista

a v snahe čo najviac poznať jeho vykupiteľské dielo

pre každého človeka na Zemi,

uvedomujúc si, že bez neho

by nebolo individuálneho ľudského umeleckého snaženia a geniality,

čo sa odráža v umení  všetkých predkresťanských kultúr vnímajúcich Krista približujúceho sa k Zemi,

a umení priamo ovplyvnenom kresťanstvom - potrdzujúcom v  inšpirácii Kristom svoju hlbokú

a pozdvihujúcu umeleckú hodnotu.

mottá (7)
idea školy (10)
mottá (10)

Umenie, ktoré prebúdza v človeku vrelý záujem o duchovný základ sveta a skrz inšpiráciu spirituálneho kozmu vnáša do pozemského sveta jeho pravý obraz, ktorý oživuje a presvetľuje súčasný i budúci svet.

Tak sa snaží cez svoje vyjadrovacie prostriedky zjaviť posvätné a nadprirodzené pozdvihujúc tak okolie k pozitívnej a liečivej premene.

idea školy

Umenie, vychádzajúce z poznania, že dnešná doba vyžaduje tzv.nadkonfesijné kresťanstvo, ktoré prijíma a uznáva všetky hlboké ezoterné i exoterné prúdy kresťanstva. A zároveň chápe, že všetky ostatné predkresťanské náboženstvá   a zasväcovacie školy, boli predstupňami pripravujúcimi príchod kresťanstva. Prijíma a chápe ich hĺbku, význam a hľadá v nich tiež inšpiráciu snažiac sa ich  prežhaviť a presvetliť kresťanským impulzom v zmysle troch nových cností Nového zákona - viery, nádeje a lásky.

mottá (3)
idea školy (5)
mottá (6)

Umenie, ktoré vyžaduje vziať vlastnú zodpovednosť za svoj umelecký vývoj,

vlastnú sebavýchovu a disciplínu k umeleckej tvorbe

a poctivej interpretácii umeleckých diel

a ich uchopenie s hĺbkou a úctou.

Je na študujúcom umelcovi,

akú métu si vytýči a dosiahne.

Cieľom by malo byť neúnavné hľadanie tvorivých nuansov a subtílnych hodnôt, bránenie sa povrchnosti a polovičatosti, sebaobeta

a nepresadzovanie svojho ega,

ale naopak chápanie seba ako prostredníka

medzi duchovným svetom a týmto svetom prostredníctvom vlastnej umeleckej činnosti.

idea školy (4)

 • vekovo neobmedzená
 • časovo neobmedzená dĺžka štúdia
 • možnosť vybrať si vlastného učiteľa
 • možnosť vybrať si vlastného žiaka
 • nezávislá od finančných prostriedkov
 • nezávislá od akejkoľvek inštitúcie
 • nezávislá  od počtu účastníkov a počtu príp.obecenstva
mottá
idea školy (8)
mottá (2)

Umenie, ktoré vychádza prísne z postulátov klasického v prvom rade európskeho umenia, rozvíjajúceho sa najmä vznikom kresťanstva. Umenie uznávajúce krásu a rozvíjajúce krásu, ale zároveň nevyhýbajúce, ale poukazujúce na a charakterizujúce to extrémne a negatívne, stávajúc sa tak nadčasovým umením.

idea školy (6)

Umenie, ktoré je tvorené s láskou v snahe prejaviť v ňom jemný a subtílny cit. Tzv.tvorba srdcom.

mottá
idea školy (7)
mottá (1)

Umenie, ktoré sa snaží o úctu a pokoru ako prvú a zároveň najťažšiu z cností, ktorá je predpokladom pre všetko poznanie vyššieho a priblíženie sa k hlbšiemu.

idea školy (2)

Umenie, ktoré rešpektuje individualitu umelca

a nesnaží sa počas štúdia tzv."klonovať" rovnakých

umelcov s rovnakými schopnosťami a prejavmi,

lebo si uvedomuje,

že len medzi dvomi skutočnými individualitami

môže vzniknúť ten pravý sociálny vzťah.

mottá (1)
idea školy
mottá

Umenie snažiace sa o celistvosť

a vzájomné prelínanie umeleckých oblastí,

kde sa umelci vo vzájomnom stretnutí

a spolutvorbe môžu vzájomne inšpirovať

a tak vnášať do svojho umenia prvky ostatných umení.

Pritom však zachovávať hĺbku

a entelechiu t.j. bytostnú podstatu svojho umenia.

obrazovka (5)

I.stupeň

Pre začiatočníkov a laikov,

ktorí nie sú rozhodnutí pre konkrétny druh umenia

a ešte sa hľadajú.

II.stupeň

Pre amatérov a poloprofesionálnych umelcov,

ktorí cítia v sebe talent pre niektoré umenie

a chcú ho u seba aktívne rozvíjať.

III. stupeň

Pre profesionálnych umelcov,

ktorí chcú významne prehĺbiť svoje umenie.

6474e08232f39844c36da357224a9af1

I.stupeň

Členstvo

Podmienkou prijatia je členstvo v exkluzívnom klube Vit rosa

 

 

Prihláška

Podmienkou prijatia je vyplnenie a zaslanie prihlášky  v digitálnej podobe spolu s Vašou fotografiou, ktorá bude umiestnená oficiálne na stránke študujúcich.

Životopis

Podmienkou prijatia je zaslanie umelecky spracovaného Životopisu vo forme pdf., ktorý bude umiestnený na stránke študujúcich.

 

Motivačný list

Podmienkou prijatia je zaslanie motivačného listu vo forme pdf., ktorý bude obsahovať dôvody Vášho záujmu o štúdium a popis Vášho vzťahu k umeniu.

Umelecká slávnosť

Počas tohoto orientačného štúdia je potrebné zúčastniť sa ako aktívny poslucháč na  minimálne 20 umeleckých slávnostiach.

Workshopy

Absolvovanie 20 workshopov konaných poslucháčmi III.stupňa

 

Individuálne hodiny

Absolvovanie 50  individuálnych hodín konaných ktorýmkoľvek poslucháčom III.stupňa v rôznych druhoch umenia

Miesto štúdia

Sídlo školy ako i priebeh štúdia sa väčšinou odohráva v Dome u Bielej ruže neďaleko Novej Bane a Žarnovice

Záverečná prezentácia

Záverečná prezentácia spočíva v krátkej obhajobe svojej práce a krátkej umeleckej prezentácii nadobudnutých schopností v rozsahu cca. 20 min.

Záverečná práca

Záverečná práca v rozsahu cca.20 strán všeobecne o umení

 

II.stupeň

Členstvo

Podmienkou prijatia je členstvo v exkluzívnom klube Vit rosa

 

 

Prihláška

Podmienkou prijatia je vyplnenie a zaslanie prihlášky  v digitálnej podobe spolu s Vašou fotografiou, ktorá bude umiestnená oficiálne na stránke študujúcich.

Životopis

Podmienkou prijatia je zaslanie umelecky spracovaného Životopisu vo forme pdf., ktorý bude umiestnený na stránke študujúcich.

 

Motivačný list

Podmienkou prijatia je zaslanie motivačného listu vo forme pdf., ktorý bude obsahovať dôvody Vášho záujmu o štúdium, popis Vášho vzťahu k umeniu a s vyznaním k umeleckej oblasti, ktorú si volíte a pre ktorú cítite, že máte talent.

Ateliér krásneho umenia

Počas tohoto štúdia je potrebné absolvovať   a spolutvoriť s ostatnými umelcami II. a III.stupňa minimálne 50 dní z Ateliérov krásneho umenia.

Individuálne hodiny

Absolvovanie 250  individuálnych hodín, ktoré si dohodnete u učiteľa, ktorého si sami zvolíte.

Umelecká slávnosť

Počas tohoto štúdia je potrebné zúčastniť sa  svojimi prezentáciami na  minimálne 30 umeleckých slávnostiach.

Workshopy

Absolvovanie 20 workshopov konaných poslucháčmi III.stupňa v umeleckom odbore, ktorý ste si zvolili a 10 v iných umeleckých odboroch.

 

Záverečná práca

Záverečná práca v rozsahu cca.50 strán na tému týkajúcu sa  Vami vybraného umeleckého odboru

 

Záverečná prezentácia

Záverečná prezentácia spočíva v obhajobe svojej práce a absolventskej umeleckej prezentácii. Obhajoba a prezentácia sa nesmú konať v ten istý deň.

Miesto štúdia

Sídlo školy ako i priebeh štúdia sa väčšinou odohráva v Dome u Bielej ruže neďaleko Novej Bane a Žarnovice

III.stupeň

Členstvo

Podmienkou prijatia je členstvo v exkluzívnom klube Vit rosa

 

 

Prihláška

Podmienkou prijatia je vyplnenie a zaslanie prihlášky  v digitálnej podobe spolu s Vašou fotografiou, ktorá bude umiestnená oficiálne na stránke študujúcich.

Životopis

Podmienkou prijatia je zaslanie umelecky spracovaného Životopisu vo forme pdf., ktorý bude umiestnený na stránke študujúcich.

 

Absolventský diplom

Podmienkou prijatia je zároveň i zaslanie potvrdenia o absolvovaní oficiálnej umeleckej školy napr. konzervatória atď. alebo absolvovaní II. stupňa Vyššej školy spirituálneho umenia v danom odbore.

Motivačný list

Podmienkou prijatia je zaslanie motivačného listu vo forme pdf., ktorý bude obsahovať dôvody Vášho záujmu o štúdium, popis Vášho vzťahu k umeniu a s vyznaním k umeleckej oblasti, ktorú si volíte a úprimným popisom svojho umeleckého kréda.

Ateliér krásneho umenia

Počas tohoto štúdia je potrebné absolvovať   a spolutvoriť s ostatnými umelcami II. a III.stupňa minimálne 50 dní z Ateliérov krásneho umenia.

Umelecká slávnosť

Počas tohoto štúdia je potrebné zúčastniť sa  svojimi prezentáciami na  minimálne 30 umeleckých slávnostiach.

Workshopy

Realizovať 20 workshopov pre poslucháčov I. a II.stupňa v umeleckom odbore, ktorý ste si zvolili a 10 pre poslucháčov III.stupňa

 

Individuálne hodiny

Absolvovanie 30  individuálnych konzultácií, ktoré si dohodnete u učiteľa, ktorého si sami zvolíte, a ktorý má alebo mal významné umelecké úspechy alebo je výborným  a úspešným pedagógom v danej umeleckej oblasti.

Záverečná práca

Záverečná práca v rozsahu cca.100 strán na tému týkajúcu sa  Vami vybraného umeleckého odboru

 

Miesto štúdia

Sídlo školy ako i priebeh štúdia sa väčšinou odohráva v Dome u Bielej ruže neďaleko Novej Bane a Žarnovice

Záverečná prezentácia

Záverečná prezentácia spočíva v obhajobe svojej práce a absolventskej umeleckej prezentácii. Obhajoba a prezentácia sa nesmú konať v ten istý deň.

Garant štúdia

Perla Perpetua Voberová

Úlohy garanta

 • organizácia štúdia
 • účasť na Umeleckých slávnostiach a Ateliéroch krásneho umenia
 • účasť na absolventských prezentáciách
 • môže určiť za seba náhradníka